Przewóz towarów wrażliwych – system SENT

Jeżeli pracujesz w branży spedycji czy logistyki i masz do czynienia z przewozem towarów wrażliwych, to na pewno wiesz, że istnieje obowiązek zgłaszania i aktualizacji transportu takich materiałów. Dokonuje się w tego w systemie SENT. W jakim celu został on stworzony i kto jest zobowiązany do zgłaszania i aktualizacji tych danych? Co według definicji podlega pod takie materiały? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy!

SENT – co to jest?

System Elektronicznego Nadzoru Transportu, czyli SENT, jest rejestrem zgłoszeń stworzonym w celu ułatwienia realizacji ustawy o monitorowaniu drogowym przewozu towarów wrażliwych. Z jego wykorzystaniem możliwe jest wysłanie wymaganych danych, a także ich uzupełnienie lub aktualizacja. Dostęp do serwisu uzyskuje się za pomocą usługi „e-Przewóz” w Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Towary wrażliwe – czyli jakie?

Najwięcej wątpliwości w tej sprawie budzi klasyfikacja, które materiały są towarami wrażliwymi. Katalog zawierający ich konkretne definicje jest długi, jednak przede wszystkim są to produkty związane z ryzykiem oszustw tranzytowych, narażone na wyłudzenia lub nielegalny obrót. Są to m.in.:

 • paliwa silnikowe i opałowe,
 • oleje i preparaty smarowe,
 • wyroby zawierające alkohol etylowy lub metylowy,
 • susz tytoniowy,
 • produkty lecznicze,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

Materiały objęte monitorowaniem są wskazane w ustawie przewozowej za pomocą ich kodu CN. Zawarte są tam również masy i objętości, jakie może obejmować przewóz towarów wrażliwych, po których przekroczeniu powstaje obowiązek ich rejestracji w systemie. Warto również wziąć pod uwagę, że relokacja takiego towaru wymaga zachowania odpowiednich warunków. Musi być to transport w temperaturze kontrolowanej, poprzez odpowiednio przygotowany do tego celu pojazd.

Co nie podlega monitorowaniu?

Ustawa obejmuje również kilka wyjątków, związanych z przewozem towarów wrażliwych, dla których nie występuje obowiązek zgłaszania przejazdu, nawet jeśli są one zgodne z kodem CN. Są to przesyłki:

przewożone przez operatorów pocztowych,
objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym wywozem,
dostarczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS.

Kto jest zobowiązany do przekazywania danych w SENT?

Podmiotami, które zobowiązane są do przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń w systemie SENT są wszystkie strony uczestniczące w transakcji transportu kontenerowego tych materiałów, tj. przewoźnik, dostawca i nabywca. Co ważne, musi być to osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń w imieniu podmiotu. Nie można więc zrobić jako spedycja czy firma logistyczna. Rejestracji może jednak dokonać np. upoważniony pracownik.

Przewóz towarów wrażliwych z Uni-logistics Sp. z o.o.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w logistyce oferujemy usługi kompleksowej obsługi ładunków ponadgabarytowych, spedycji lotniczej, transport kontenerowy i przewóz towarów wrażliwych. Obsługujemy także transport w temperaturze kontrolowanej. Siedziba naszej firmy mieści się w Gdyni, jednak realizujemy zlecenia z całego kraju. Posiadamy własną Agencję Celną oraz status zaufanego przedsiębiorcy AEO. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Co to są towary wrażliwe?

Z punktu widzenia prawno-ekonomicznego towary wrażliwe to grupa produktów, których transport narażony jest na nadużycia – wyłudzenia finansowe. Jak pokazuje praktyka rynkowa, skutkiem handlu tymi produktami niezgodnie z obowiązującymi regulacjami są znaczne uszczuplenia budżetowe z tytułu podatku VAT oraz akcyzowego.

Szczegółowy katalog tego rodzaju artykułów został wskazany w ustawie z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Polski ustawodawca, systematyzując rzeczy poszczególne objęte szczególną kontrolą, posłużył się tzw. Nomenklaturą Scaloną CN (Combined Nomenclature). System ten jest powszechnie wykorzystywany w unijnej taryfie celnej i międzynarodowym obrocie gospodarczym do klasyfikacji ładunków zgłaszanych do odpraw eksportowych, importowych, tranzytowych. Systemem SENT objęto wiele grup produktowych, których wybrane rodzaje prezentuje poniższa tabela.

Tabela: Przykłady towarów wrażliwych podlegające monitorowaniu w przewozie drogowym i kolejowym

Kod CNArtykuły
2207
 • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy 80%
 • oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej
2905
 • gliceryna, glikol,
 • alkohole alifatyczne
2917
 • kwasy polikarboksylowe
3403
 • środki smarowe
 • preparaty do natłuszczania materiałów włókienniczych
3811
 • inhibitory utleniania, tworzenia się żywic
 • dodatki zwiększające lepkość
382
 • biodiesel i jego mieszaniny

Powyższe przykłady wrażliwych ładunków są objęte systemem SENT w przypadku przewozu rzeczy, których masa brutto przekracza 500 kg bądź ich objętość jest większa, niż 500 litrów. Ponadto, niezależnie od ilości przewożonego towaru, zakresem monitoringu objęto również susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy, produkty lecznicze oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.

Na czym polega przewóz towarów wrażliwych?

Jednym z instrumentów kontrolno-nadzorczych, którego celem jest walka z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu alkoholem, paliwami czy lekami jest system monitorowania transportu drogowego i kolejowego. Przewóz towarów wrażliwych podlega obowiązkowi zgłoszenia przesyłki do systemu SENT. W przypadku dokonywania wysyłki produktów od jednego nadawcy do kilku odbiorców każda ekspediowana partia wymaga złożenia nowego zawiadomienia i uzyskania odrębnego numeru referencyjnego.

Kluczową rolę odgrywają także podmioty działające w sektorze TSL, które uczestniczą w zintegrowanym łańcuchu takich dostaw. Obowiązkiem m.in. przewoźnika jest bieżąca aktualizacja danych dotyczących rozpoczęcia frachtu i planowanej daty jego zakończenia. Uni-logistics Sp. z o.o to sprawdzony partner biznesowy. Z nami zrealizoujesz przewozy wszystkich towarów wrażliwych – zapraszamy do kontaktu!

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe